Proiecte

Proiectele Centrului de Politici Publice iau naștere la solicitarea conducerii Universității de Vest sau a altor entități. Li se alocă un buget și personalul necesar. În funcție de necesități, sunt cooptați cercetători și studenți, care devin astfel colaboratori ai Centrului.

Context
 Relația dintre procesul educațional și piața muncii este una dintre componentele importante ale evaluării performanței universităților. Deși în mod tradițional ierarhizările internaționale se concentrează în special pe măsurători ale cercetării și predării, QS World University Ranking include un indicator referitor la relația dintre universitate și piața muncii, cu o pondere de 10%, insistând asupra unicității acestei abordări, care, în opinia autorilor, are rolul de a „oferi studenților o înțelegere mai bună despre percepția universităților pe piața muncii”.
  În iearhizările naționale, relația cu piața muncii este, însă, o componentă esențială. Probabil cel mai influent exercițiu de acest fel este CHE University Ranking, care ierarhizează programele de studii din Germania și Austria. Printre cele nouă dimensiuni măsurate se află și angajabilitatea și relația cu piața muncii. Recent, preocupările privind angajabilitatea și relația cu piața muncii au intrat într-o etapă de instituționalizare și în România: metodologia pentru finanțarea de bază a universităților din anul 2017 include, cu titlul de pilotare, indicatorul IC4.6, „Monitorizarea angajabilităţii absolvenţilor”.

Activități
  Activitățile propuse în acest proiect fundamentează un set de instrumente de măsurare a angajabilității, precum și intervenția în vederea creșterii acesteia:
A1.1: Identificarea bazelor de date care pot oferi informații despre angajabilitate, testarea aspectelor tehnice ce țin de corelarea bazei de date cu studenții UVT și identificarea limitelor acestei abordări. Se vor organiza întâlniri cu entitățile care centralizează date legate de angajabilitate (REVISAL, ANAF etc.); obținerea de exporturi de date pilot în baza negocierilor directe, fundamentate din punct de vedere legislativ; pilotare analiză; obținerea de exporturi exhaustive; analiza datelor și redactare raport.
A1.2: Construirea, testarea și aplicarea unui chestionar care vizează inserția absolvenților UVT (auto-aplicat, la momentul ridicării diplomelor).
A1.3: Proof of concept - instrument de colectare a informațiilor despre angajabilitatea de pe LinkedIn, care vizează în special absolvenții UVT care lucrează în afara României.
Proiect de finanţare nr. CNFIS-FDI-2017-0241, cu titlul „Program integrat de măsuri pentru corelarea ofertei educaționale a Universității de Vest din Timișoara cu cererile pieței muncii”, în cadrul căruia Universitatea de Vest din Timișoara are calitatea de Beneficiar

Context
Proiectul este finanțat în baza Ordinul Nr. 3514/2018 din 02 aprilie 2018 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat. Acțiunile propuse în cadrul acestui proiect sunt circumscrise activității de „Extinderea capacității de proiectare de curriculum”, menționată în Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020 în relație cu Pilonul 2: „Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii”.

Obiectivul general al intervenției: Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii în Universitatea de Vest din Timișoara. Obiectiv specific 1. Integrarea platformelor realizate sau în curs de realizare în procesele de îmbunătățire a calității programelor de studii la nivel de facultate; Obiectiv specific 2. Punerea la dispoziția studenților, liceenilor, angajatorilor și absolvenților a unui set de date cheie cu privire la programele Universității de Vest din Timișoara. Grup țintă: Proiectul se adresează mai multor categorii de grupuri țintă: membri ai comunității academice, studenți ai Universității de Vest din Timișoara, absolvenți, elevi și angajatori.

Activități
A1.: Dezvoltarea platformei „UVT și piața muncii”
Organizarea unui număr de 12 ateliere de lucru cu facultățile UVT și cu managementul la nivelul universității, pentru prezentarea conceptului și preluarea feedback-ului din partea utilizatorilor cadre didactice; revizuirea conceptului în funcție de feedback-ul primit; activități specifice de dezvoltare în vederea implementării feedback-ului și darea în utilizare a platformei; definirea și implementarea protocoalelor impuse de schimbarea legislației în privința datelor cu caracter personal.
A2.:Dezvoltarea platformei „Practica-ta”
Identificarea bunelor practici la nivelul Universității de Vest din Timișoara privind practica studenților; dezvoltarea unui portal care să asigure relaționarea între cele trei părți implicate în practica de specialitate: studenții, angajatorii, și facultățile – prin responsabilii de practică.
A3.: Integrarea platformelor în procesele de asigurare a calității
Evaluarea platformelor în vederea identificării posibilităților de inter-operabilitate, inclusiv cu alte sisteme informatice operaționale la nivelul Universității de Vest din Timișoara; realizarea și implementarea procedurilor privind utilizarea platformelor în scopul îmbunătățirii calității procesului educaționale și al activităților ancilare acestuia.
A4.: Organizarea a 11 workshop-uri, în vederea adaptării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.
Identificarea partenerilor strategici în rândul angajatorilor din domeniul public și privat, pentru fiecare domeniu de studiu; organizarea și derularea a 11 workshop-uri pentru adaptarea curriculei. Vor fi organizate 11 workshop-uri pentru cele 11 facultăți ale UVT, între partenerii strategici identificați, studenți, potențiali studenți și cadre didactice, în vederea adaptării ofertei curriculare cu cerintele pieței muncii. În cadrul workshop-urilor vor fi prezentate instrumentele dezvoltate de Universitatea de Vest din Timișoara pentru corelarea ofertei educaționale cu nevoile pieței muncii.